Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj

bdellium tools

Facebook

Regulamin Sklepu Internetowego

Bdellium Tools

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) Sklepu Internetowego Bdellium Tools określa warunki korzystania i zamawiania towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bdellium Tools przez firmę Home of Nature - Iga Palarska z siedzibą przy ul. Hamernia 31D, 30-145 Kraków Numer NIP: 513-001-34-23 REGON: 241187032 zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod numerem II/210/2009, zlokalizowanego na stronie internetowej pod domeną http://www.bdelliumtools.pl/, adres e-mail: info@bdelliumtools.pl, (dalej: adres poczty elektronicznej Sklepu), numer telefonu kontaktowego +48 692 614 073,  zwanego dalej "Operatorem Sklepu".

2. Operator Sklepu świadczy usługi wymienione w Regulaminie, na zasadach w nim określonych. Klient zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Sklepu.

3. Płatności dokonywane za pomocą instrumentów płatniczych są realizowane za pośrednictwem agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym   w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495 (dalej: agent rozliczeniowy).

4. Ilekroć używa się w Regulaminie pojęcia Konsument, pojęcie to oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 tj.).

5. Regulamin został udostępniony na stronie Sklepu pod adresem http://clareblanc.pl/terms-conditions a także przesyłany jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 2 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientowi korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz określenia warunków jej realizacji, a także udostępnieniu Klientowi usługi "Newsletter".

7. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje handlowe o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody Klienta na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w każdym czasie poprzez zgłoszenie cofnięcia zgody na adres poczty elektronicznej Sklepu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8. Aby spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem, Klient winien posiadać: 1). przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0, 2). włączoną obsługę Java Script, 3). aktywny adres e-mail.

9. Operator Sklepu stosuje na stronie Sklepu pliki "cookies". Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików "cookies". Informacje zbierane przy użyciu tej technologii pozwalają dostosowywać świadczone usługi oraz dostarczane treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów odwiedzających Sklep, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików "cookies" określa Polityka prywatności zamieszczona pod następującym adresem http://clareblanc.pl/privacy-policy stanowiąca załącznik do Regulaminu.

§ 4 REJESTRACJA I WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10. Operator Sklepu umożliwia złożenie zamówienia po dokonaniu rejestracji w celu utworzenia konta Klienta lub z pominięciem procesu rejestracji.

11. Rejestracja jest dobrowolna, a korzystanie z utworzonego konta jest bezpłatne. Rejestracja umożliwia szybkie złożenie zamówienia, skorzystanie z organizowanych przez Operatora Sklepu promocji oraz pozwala na uczestnictwo Klienta w organizowanych przez Operatora Sklepu programach. Ponadto w ramach utworzonego konta Klient ma możliwość śledzenia stanu realizacji transakcji i posiada dostęp do historii zrealizowanych transakcji oraz panelu umożliwiającego zmianę podanych danych.

12. W celu utworzenia konta Klient winien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu, a w szczególności wypełnić formularz rejestracyjny podając w szczególności aktywny adres e-mail oraz hasło.

13. Klient zobowiązuje się chronić dane podane w procesie rejestracji przed ich użyciem przez osoby nieuprawnione.

14. Proces tworzenia konta zakończony jest przesłaniem przez Operatora Sklepu linku aktywacyjnego na wskazany przez Klienta adres e-mail. Poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego Klient zawiera z Operatorem Sklepu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uzyskując jednocześnie dostęp do utworzonego konta.

15. Utworzenie konta oraz zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych zostaje potwierdzone przez Operatora Sklepu wiadomością przesłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

16. Klient zobowiązany jest aktualizować dane podane na koncie w wypadku gdy uległy one zmianie. Zmiana danych możliwa jest za pomocą panelu udostępnionego przez Operatora Sklepu w ramach utworzonego Konta. Zmiana danych nie może polegać na zmianie Klienta, dla którego zostało utworzone Konto, w szczególności Klient nie może przelać praw do korzystania z konta na osobę trzecią.

17. Klient składając zamówienie z pominięciem procedury rejestracji i tworzenia konta, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takim wypadku dostęp do pewnych funkcji Sklepu może zostać ograniczony ze względu na konieczność należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

18. Umowę o oświadczenie usług drogą elektroniczną, w wypadku gdy Klient utworzył konto, uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

19. Zabrania się Klientowi dostarczania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

20. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług w każdym czasie.

21. Operator Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:

1). Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub o bezprawnym charakterze działalności Klienta,

2) Klient naruszył postanowienia Regulaminu/prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich i pomimo dodatkowego wezwania Klient nie przywrócił stanu zgodnego z umową/prawem lub nie usunął skutków stwierdzonego naruszenia w zakreślonym terminie,

22. Operator Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli:

1). uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub bezprawnym charakterze prowadzonej przez niego działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze rozwiązania umowy,

2). podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie zdołano usunąć w drodze kontaktu z Klientem,

23. Klient nie zalogował się na konto w ciągu 2 lat od ostatniego logowania, a Klient nie wyraził woli kontynuowania umowy w okresie wypowiedzenia umowy.

24. Oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne oświadczenia składane przez Operatora Sklepu uważa się za skutecznie doręczone, jeśli zostało wysłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

25. Oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne oświadczenia składane przez Klienta uważa się za skutecznie doręczone, jeśli zostały wysłane na adres poczty elektronicznej Sklepu lub listem poleconym na adres siedziby Operatora Sklepu.

26. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jest równoznaczne z utratą przez Klienta dostępu do konta ze skutkiem na dzień rozwiązania umowy.

27. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie przyjętych do realizacji zamówień, chyba że strony umówią się inaczej.  

§ 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

28. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty    w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

29. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

30. Operator Sklepu na żądanie Klienta wystawi fakturę VAT. W pozostałych wypadkach do zamówionego towaru dołącza się paragon fiskalny.

31. Zamówienia można dokonać za pomocą narzędzia udostępnionego na stronie Sklepu, które umożliwia w szczególności dokonanie przez Klienta wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru oraz sposobu płatności za zamówiony towar. W celu przyjęcia zamówienia wymaga się od Klienta postępowania zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu, a w szczególności podania danych zgodnych z rzeczywistością, przy użyciu udostępnionego na stronie formularza.

32. Płatności za pośrednictwem udostępnionego przez Operatora Sklepu systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym. Klient korzystając z usług agenta rozliczeniowego zobowiązuje się postępować zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego. Karta płatnicza może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej.

33. Złożenie zamówienia możliwe po potwierdzeniu przez Klienta faktu zapoznania się treścią Regulaminu oraz akceptacji określonych w nim warunków korzystania ze Sklepu.

34. Zamówienie uważa się za złożone, a umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Operatora Sklepu przyjęcia złożonego przez Klient zamówienia do realizacji,  co następuje na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

35. Operator Sklepu zastrzega prawo żądania udzielenia wyjaśnień w wypadku gdy podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, odmowa udzielenia wyjaśnień skutkować może odmową zawarcia umowy sprzedaży przez Operatora Sklepu.

36. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora Sklepu lub po otrzymaniu informacji o wyborze przez Klienta przesyłki za pobraniem. W przypadku kilku towarów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji zamówienia spośród towarów objętych złożonym zamówieniem.

37. Każdy towar opatrzony jest informacją o dostępności towaru. Wskazany czas realizacji zamówienia oznacza przewidywany termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem towaru w magazynie, Operator Sklepu poinformuje Klienta o ewentualnych opóźnieniach z tym związanych. W takim wypadku Klient zawiadomi Operatora Sklepu czy nadal jest zainteresowany zakupem towaru. W wypadku rezygnacji z zakupu towaru Operator Sklepu wystosuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezygnacji Klienta.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

38. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny:

1). odstąpić od umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2). dla pozostałych umów - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

39. Klient może odstąpić od umowy, składając Operatorowi Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Operatora Sklepu wskazany w pkt 1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, udostępnionym tutaj. Dopuszcza się złożenie oświadczenie na adres strony internetowej Sklepu przy użyciu formularza znajdującego się tutaj. Operator Sklepu potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

40. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Operator Sklepu przyjął jego zamówienie, zamówienie przestaje wiązać.

41. Operator Sklepu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Operator Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

42. Jeżeli Operator Sklepu nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta  do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

43. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora Sklepu, Operator Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

44. Klient ma obowiązek zwrócić towar Operatorowi Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora Sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Operator Sklepu zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

45. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Operator Sklepu zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

46. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

47. Informuje się, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;          

4). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7). w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8). w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9). w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10). o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11). zawartej w drodze aukcji publicznej;

12). o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

48. Klient może zgłaszać reklamacje zarówno odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług jak i wykonania umowy sprzedaży na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej Sklepu lub listem poleconym przesłanym na wskazany w Regulaminie adres Operatora Sklepu z dopiskiem „reklamacja”.

49. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg jej rozpatrzenia, co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta lub inny adres dla doręczeń, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację transakcji, w tym datę zakupu oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a w szczególności opis stwierdzonej wady.

50. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator Sklepu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

51. Operator Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, a w wypadku reklamacji dotyczącej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni   od dnia zwrotu towaru Operatorowi Sklepu.

52. Klient zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar w opakowaniu zabezpieczającym towar przed ubytkiem lub uszkodzeniem, w miarę możności w oryginalnym opakowaniu, a w jego braku przy dochowaniu reguł ostrożności zmierzających do należytego zabezpieczenia reklamowanego towaru przed ubytkiem lub uszkodzeniem.

53. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub inny wskazany przez Klienta adres dla doręczeń.

54. Operator Sklepu odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady rzeczy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zmianami). . Strony wyłączają odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy wobec Klienta, który nie jest Konsumentem.

55. Jeśli płatność została dokonana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do agenta rozliczeniowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem udostępnionym na stronie internetowej agenta rozliczeniowego.

56. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru nosi ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na adres poczty elektronicznej Sklepu.

57. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173), jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Klient zobowiązuje się w takich wypadkach dokonać zgłoszenia ubytku lub uszkodzenia we wskazanym terminie.

§ 8 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

58. Operator Sklepu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2014.1182 tj.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 tj.) jako administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji i rozliczenia świadczonych na rzecz Klienta zamówień, w każdym jednak wypadku nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania.

59. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu należytego wykonania przez Operatora Sklepu zawartych umów.

60. Operator Sklepu w ramach zarejestrowanego zbioru danych osobowych, przetwarza następujące niezbędne mu dane osobowe Klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania Klienta,
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres wskazany wyżej,
 • dane osobowe adresata przesyłki, w zakresie wskazanym w pkt 1 - 3,
 • numer PESEL w wypadku Klienta nie prowadzącego działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • numer rachunku bankowego,

61. Operator Sklepu jest nadto uprawiony do przetwarzania ww. danych osobowych Klienta w celach marketingowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

62. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.), a w szczególności osoba taka ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. ustawie.

63. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator Sklepu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora Sklepu danych osobowych osobom trzecim.

64. Operator Sklepu może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora Sklepu jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w szczególności jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Operatora Sklepu lub w przypadku uzyskania przez Operatora Sklepu wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z prawem lub Regulaminem (niedozwolone korzystanie), kiedy to Operator Sklepu może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Operator Sklepu może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa wyżej.

65. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu należytej realizacji zawartych umów tj. imię, nazwisko, adres, adres dostawy i numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail Klienta, na poniższych warunkach:

1). Przekazanie danych osobowych Przewoźnikom/Operatorom pocztowym wybranym przez Klienta następuje: a. na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami/Operatorami Pocztowymi, b.niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta wszystkich opisanych Regulaminem działań wymaganych do nadania przesyłki, c.w celu obsługi procesu przesłania przesyłki, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem/Operatorem Pocztowym oraz Klientem,

2). Przekazywanie danych osobowych Klientów, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, następuje w zakresie:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • adres e-mail

i następuje:

 • na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Operatorem Sklepu i agentem rozliczeniowym
 • w celu obsługi (zrealizowania) przez agenta rozliczeniowego płatności lub przekazania Klientowi środków w wyniku postępowania reklamacyjnego,
 • niezwłocznie po wyborze przez Klienta sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

66. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, aniżeli wynika to z Regulaminu oraz zakresu udzielonej zgody, danych osobowych Klienta jakimkolwiek osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

67. Operator Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.) oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe Klientów i Adresatów są chronione przez Operatora poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. Ponadto Operator Sklepu zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

68. Operator Sklepu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i służą wyłącznie jako materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

69. Operator Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Sklep mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem powodujące opóźnienia lub niedostępność Sklepu. Aby rozwijać Sklep oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są ponadto okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator Sklepu dołoży starań, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne. W każdym przypadku Operator Sklepu dołoży starań aby w największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, nie mniej odpowiedzialność Operatora Sklepu za szkodę wyrządzoną ograniczonym dostępem lub niedostępnością Sklepu w stosunku do Klientów nie będących Konsumentem zostaje nie mniej wyłączona.

70. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z tytułu zablokowania dostępu do Konta lub utraty jakichkolwiek danych Klienta gromadzonych w ramach Sklepu. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

71. O zmianie Regulaminu Operator Sklepu poinformuje Klientów, którzy posiadają utworzone Konto poprzez zmieszczenie informacji o zmianie na stronie Sklepu, a także poprzez wysłanie linku do treści wprowadzanych zmian na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, świadczone są na dotychczas obowiązujących warunkach.   

72. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Operatora Sklepu.

73. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.